13 saylı Ərazi İdarəsi tərəfindən 2018-ci ilin sentyabr ayı ərzində əhaliyə səyyar xidmət göstərilməsi üçün təyin edilən günlərin qrafiki

Sıra 

№-si

Xidmət göstəriləcək ərazilər

(rayon mərkəzi, qəsəbə və kəndlər)

Səyyar xidmət göstəriləcək tarixlər

1

Hacfqabul rayonu, Muğan, Padar, Qarasu, Abdufabad,, Kolanı kəndləri

03 sentyabr 2018-ci il

2

Hacıqabul rayonu, Meyniman, Axtaçı- . Şirvan, Talış, Əfətli, Ağacanlr, Biirvənd, Xilə kəndləri

04 sentyabr 2018-ci il

3

Hacıqabu) rayonu, Navahi, Prrsaat, Rəncbər, Qubalıbaloğian, Qızılburun kəndləri

05 sentyabr 2018-ci il

4

Hacıqabul rayonu, birinci Udulu, Paşaff, Tava, Şorbaçı kəndlərj

06 sentyabr 2018-ci il

5

Sabirabad rayonu, Quruzma, Qaraqaşlı, Qəzli, Koviar, Ulacəlı, Bulduq, Mürsəlli kəndiəri

07 sentyabr 2018-ci il

6

Sabirabad rayonu, Qaratəpə, Nərimankənd, Şəhriyar, Xəlfoli, Nizamikənd, Ulacalr Bulduq kəndlən

10 sentyabr 2018-ci il

7

Sabirabad rayoriu, Quruzma, Qaraqaşlt, Qəzli, Kovlar. Ulacalı, Bulduq, Mürsəlli kəndləri

11 sentyabr 2018-ci il

8

Sabirabad rayonu, Qaratəpə, Nərimankənd, Şəhriyar, Xəlfəli, Ni2amikəndf Ulacalı, Bulduq kəndlari

12 sentyabr 2018-ci il

9

Sabirabad rayonu. Şıxsalahfı, Osmanlı. Qaraguney, Dadaşbəyli, Ulacalı. Bulduq, Mürsəllİ, Şıxlar kəndləti

13 sentyabr 2018-ci il

10

Sabirabad rayonu, Surra, Qaraff, Balvar, Qasımbəyli. Muradbəyli, Əsgərbəyli, Yolçubəyli, Narlıq kəndləri

14 sentyabr 2018-ci il

11

Sabirabad rayonu, Cavad, Əlicançlı, Həsənəli, Zəngənə. Axısxa kəndləri

17 sentyabr 2018-ci il

12

Hactqabul rayonu, Muğan, Padar, Qarasu; Abdulabad, Kolan* kəndləri

18 sentyabr 2018-ci il

13

Hacıqabul rayonu, Meyniman, Axtaçı- Şirvan, Talış, Ələtli, Ağacarlı. Burvənd, Xiiə kəndləri

19 sentyabr 2018-ci il

14

HəcıqabuJ rayonu. Navahi, Pirsəət, Rəncbər, Qubalıbaloğlan, Qızılburun kəndləri

20 sentyabr 2018-ci il

15

Hacıqabul rəyonu, birincı Udulu, Paşalı Tava, Şorbaçj kəndləri

21 sentyabr 2018-ci il

16

Hacıqabul rayonu, ikınci Udulu, Tava, Tağılı, Qubalı kəndlən

24 sentyabr 2018-ci il

17

Sabirabad rayonu, Quruznna, Qaraqaşiı, Qəzli: Kovlar, UJacafı, Bulduq, Mürsəlli, Şıxfar kəndləri

25 sentyabr 2018-ci il

18

Hacjqabul rayonu, Muğan; Padar, Qarasu, Abduiabad, Kolanı kəndləri

26 sentyabr 2018-ci il

19

Hacıqəbul rayonu, Mayniman, Axtaçh Şirvan, Talış, Ələtli, Ağacanlı, Bürvənd: Xılə kəndləri

27 sentyabr 2018-ci il

20

Hacıqabui rayonu, Navahi, Pirsaat, Rəncbər, Qubalıbaioğlan, Qjzılburun kəndiəri

28 sentyabr 2018-ci il

 
 
 

Sorğu

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyasında iştirak etmisinizmi?