“MUĞANSUTİKİNTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏHMLƏRİNİN SATIŞI ÜZRƏ İNVESTİSİYA MÜSABİQƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

“Tikinti kompleksində səhmləri dövlət mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərinin özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 aprel 2010-cu il tarixli 839 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli 533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Muğansutikinti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “səhmdar cəmiyyəti”) səhmlərinin 98,98 (doxsan səkkiz tam yüzdə doxsan səkkiz) %-nin satışı üzrə investisiya müsabiqəsi elan edir.

 

Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri ilə yanaşı, xarici investorlar da iştirak edə bilərlər.

 

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla maksimum həcmdə investisiya təklif etmiş və onun səmərəli qoyuluşu üzrə öhdəlik götürmüş iddiaçıya üstünlük veriləcəkdir.

 

1. Səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

(01 fevral 2018-ci il tarixinə)

 

Hüquqi ünvanı:   Sabirabad rayonu, Qalaqayın kəndi

 

Səhmdar cəmiyyətinin əsas fəaliyyət növü:   tikinti, tikinti-quraşdırma işləri

 

Nizamnamə kapitalı:    597 230 (beş yüz doxsan yeddi min iki yüz otuz) manat

 

Buraxılmış səhmlərin sayı:  298 615 (iki yüz doxsan səkkiz min altı yüz on beş) ədəd

 

Buraxılmış səhmlərin növü:   sənədsiz adlı

 

Bir səhmin nominal dəyəri:  2 (iki) manat

 

İnvestisiya müsabiqəsində satışa çıxarılan səhmlərin sayı:    295 564 (iki yüz doxsan beş min beş yüz altmış dörd) ədəd

 

İnvestisiya müsabiqəsində satışa çıxarılan səhmlərin ümumi nominal dəyəri:   591 128 (beş yüz doxsan bir min bir yüz iyirmi səkkiz) manat

 

Əhatə etdiyi sahə və torpaq sahəsi üzərində yerləşən tikililərin xarakteristikası:     səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planında  (Emissiya prospektində) göstərilmişdir         

 

Səhmdar cəmiyyətinin digər müəssisələrdə iştirak payı:    yoxdur

 

Qeyri-maddi aktivlər:     yoxdur

 

İstismara verildiyi il:  1969

 

İşçilərin sayı:     169 nəfər

 

Səhmdar cəmiyyətinin ekoloji vəziyyəti:    qənaətbəxş

 

Səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri, cəmi:  433 300 (dörd yüz otuz üç min üç yüz) manat

 

o cümlədən,

- DSMF-yə olan borclar: 26 000  (iyirmi altı min) manat                                                                                                      

- sair borclar:  407 300 (dörd yüz yeddi min üç yüz) manat

 

Debitor borcları:   yoxdur

 

2. İddiaçılar qarşısında qoyulan şərt və tələblər

 

2.1. Müəssisənin fəaliyyətinin bərpası və/və ya digər xidmət sahəsinin yaradılması üzrə aşağıdakı məsələlərin həllini özündə əks etdirən və investisiya qoyuluşunun istiqamətləri, məbləği və müddətləri göstərilməklə ümumi həcmi 300 000 (üç yüz min) manatdan az olmayan İnvestisiya Proqramının təqdim edilməsi:

2.1.1. fəaliyyət növündən asılı olaraq yeni texnologiyaların (texnika və avadanlıqların) tətbiqinə dair təkliflər;

2.1.2. göstərilən xidmətlərin çeşidinin artırılmasına dair təkliflər;

2.1.3. yeni iş yerlərinin yaradılmasına dair təkliflər;

2.1.4. mövcud tikili və qurğuların bərpasına, habelə zəruri tikililərin inşasına dair təkliflər;

2.1.5. səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən 60 (altmış) gün müddətində təklif olunmuş investisiya həcminin ümumi məbləğinin müəyyən hissəsinin  (5 (beş) %-ə qədərinin) pul vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürüləcək məbləğinə və ondan istifadəyə dair təklif.

2.2. Dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklifin verilməsi (400 000 (dörd yüz min) manat və ya ödəniş gününə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq ABŞ dollarının manatla ekvivalentindən az olmamaq şərti ilə).

 

3. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər

 

3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə təqdim edilir).

3.2. İddiaçının ciddiliyini təsdiq edən, qalib gələcəyi təqdirdə onun tərəfindən müsabiqənin şərt və tələblərinin icra olunacağına təminat verən 130 000 (bir yüz otuz min) manat məbləğində vəsaitin beh olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik: NABZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülməsini təsdiq edən qəbz və ya həmin məbləğdə zəmanət məktubu (bank qarantiyasının forması satıcı tərəfindən müəyyən edilir). Qalib gəlmiş iddiaçının ödədiyi məbləğ 2.2-ci bənddə göstərilən şərtin yerinə yetirilməsi zamanı nəzərə alınacaq, qalib gəlməyən iddiaçıların ödədiyi məbləğlər isə geri qaytarılacaqdır.

3.3. İddiaçı hüquqi şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- nizamnamənin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;

- iddiaçının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsini təsdiq edən sənədlərin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;

- təsis müqaviləsinin (olduqda) notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;

- müəssisənin fəaliyyətini əks etdirən məlumat toplusu;

- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti haqqında məlumat (xarici hüquqi şəxslər üçün);

- təqdim edilən sənədlərin siyahısı.

İddiaçı fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- iddiaçı haqqında məlumat;

- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldursa);

- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti haqqında məlumat (xarici fiziki     şəxslər üçün);

- təqdim edilən sənədlərin siyahısı.  

 

Aşağıdakı sənədlər iddiaçılar (hüquqi və fiziki şəxslər) tərəfindən ikinci ayrıca möhürlənmiş zərfdə təqdim edilir:

- İnvestisiya Proqramı;

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklif.

Xarici dildə hazırlanmış sənədlər həmin sənədlərin Azərbaycan dilinə çevrilmiş və iddiaçı tərəfindən təsdiq edilmiş mətnləri ilə birgə təqdim edilməlidirlər. Mətnlər arasında uyğunsuzluq aşkar edildikdə üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.                                               

 

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər

 

4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:

4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokol təsdiq olunduğu tarixdən 30 (otuz) gün müddətində səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsinin imzalanmasını.

4.1.2.  Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən:

-  müqavilədə razılaşdırılacaq müddətdə səhmdar cəmiyyətinin DSMF-yə olan borclarının ödənilməsini (26 000 manat);

-   60 (altmış) təqvim günü müddətində təklif etdiyi pul vəsaitinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini;

-   60 (altmış) təqvim günü müddətində təklif etdiyi investisiya həcminin ümumi məbləğinin İnvestisiya Proqramı ilə müəyyən edilmiş 5 (beş) %-ə qədər olan hissəsinin pul vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürülməsini;

-   öhdəlik götürəcəyi sayda, lakin 50-dən az olmayaraq, iş yerinin yaradılmasını;

-  30 (otuz) təqvim günü müddətində bu layihənin icrası ilə əlaqədar cəlb olunmuş məsləhətçi şirkətinə 2 933 (iki min doqquz yüz otuz üç) manat məbləğində vəsaitin ödənilməsini;

-  müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin yerinə yetirilməsini, habelə investisiya qoyuluşunun İnvestisiya Proqramında göstərilmiş istiqamət, məbləğ və mərhələlərə uyğun həcmdə həyata keçirilməsini.

 

4.2. İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planı (Emissiya prospekti) ilə tanış olmaq və investisiya müsabiqəsi haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün 05 aprel 2018-ci il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 802, tel.: 490 24 08 (əlavə 207, 208 və 191).

      

4.3. İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 05 aprel 2018-ci il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək bu ünvanda aparılacaqdır: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 802.

 

4.4. Müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binasında 06 aprel 2018-ci il, saat 1500-dan başlayaraq həyata keçiriləcəkdir.