“SUMQAYIT SUPERFOSFAT” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏHMLƏRİNİN SATIŞI ÜZRƏ İNVESTİSİYA MÜSABİQƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

“Kimya sənayesi müəssisələrinin və təşkilatlarının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 mart 2001-ci il tarixli 648 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli 533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Sumqayıt Superfosfat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “səhmdar cəmiyyəti”) səhmlərinin 99,83 (doxsan doqquz tam yüzdə səksən üç) %-nin satışı üzrə investisiya müsabiqəsi elan edir.

 

Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri ilə yanaşı, xarici investorlar da iştirak edə bilərlər.

 

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla maksimum həcmdə investisiya təklif etmiş və onun səmərəli qoyuluşu üzrə öhdəlik götürmüş iddiaçıya üstünlük veriləcəkdir.

 

1. Səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

(01 fevral 2018-ci il tarixinə)

 

Hüquqi ünvanı:  Sumqayıt şəhəri, Bakı-Rostov şosesi

 

Səhmdar cəmiyyətinin əsas fəaliyyət növü:  sulfat turşusu, dənəvər superfosfat gübrəsi və digər kimyəvi məhsulların istehsalı və satışı

 

Nizamnamə kapitalı:    7 544 936 (yeddi milyon beş yüz qırx dörd min doqquz yüz otuz altı) manat

 

Buraxılmış səhmlərin sayı:    3 772 468 (üç milyon yeddi yüz yetmiş iki min dörd yüz altmış səkkiz) ədəd

 

Buraxılmış səhmlərin növü:   sənədsiz adlı

 

Bir səhmin nominal dəyəri:  2 (iki) manat

 

İnvestisiya müsabiqəsində satışa çıxarılan səhmlərin sayı:       3 766 106 (üç milyon yeddi yüz altmış altı min bir yüz altı) ədəd

 

İnvestisiya müsabiqəsində satışa çıxarılan səhmlərin ümumi nominal dəyəri:   7 532 212 (yeddi milyon beş yüz otuz iki min iki yüz on iki) manat

 

Əhatə etdiyi sahə və torpaq sahəsi üzərində yerləşən tikililərin xarakteristikası:    səhmdar   cəmiyyətinin   Özəlləşdirmə   planında (Emissiya prospektində) göstərilmişdir

 

Səhmdar cəmiyyətinin digər müəssisələrdə iştirak payı:   yoxdur

 

Qeyri-maddi aktivlər:     yoxdur

 

İstismara verildiyi il:  1956

 

İşçilərin sayı:  31 nəfər

 

Səhmdar cəmiyyətinin ekoloji vəziyyəti:   qənaətbəxş

 

Səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri, cəmi:  3 189 460 (üç milyon bir yüz səksən doqquz min  dörd yüz altmış) manat

 

o cümlədən,

- əmək haqqı və ona bərabər tutulan borclar: 260 439 (iki yüz altmış min dörd yüz otuz doqquz)  manat

 

- dövlət büdcəsinə olan borclar:  1 730 469 (bir milyon yeddi yüz otuz min dörd yüz altmış doqquz) manat

 

- DSMF-yə olan borclar:  433 395 (dörd yüz otuz üç min üç yüz doxsan beş)  manat

 

- dövlət xidmətlərinə görə dövlət müəssisələrinə (elektrik enerjisi, qaz, su, kanalizasiya, dəmir yolu daşımaları) olan borclar:  70 724 (yetmiş min yeddi yüz iyirmi dörd) manat

 

- mal, iş və xidmətlərə görə qeyri-dövlət müəssisələrinə olan borclar:   578 404 (beş yüz yetmiş səkkiz min dörd yüz dörd) manat

 

- sair borclar:   116 029 (bir yüz on altı min iyirmi doqquz) manat

 

 

Debitor borcları:  751 460 (yeddi yüz əlli bir min dörd yüz altmış) manat

 

2. İddiaçılar qarşısında qoyulan şərt və tələblər

2.1 Müəssisənin fəaliyyətinin bərpası və/və ya digər istehsal sahələrinin yaradılması üzrə aşağıdakı məsələlərin həllini özündə əks etdirən və investisiya qoyuluşunun istiqamətləri, məbləği və müddətləri göstərilməklə ümumi həcmi 60 000 000 (altmış milyon) manatdan az olmayan İnvestisiya Proqramının təqdim edilməsi:

2.1.1 mövcud tikili və qurğuların bərpası və ya yeni tikililərin inşasına dair təkliflər;

2.1.2 fəaliyyət növündən asılı olaraq yeni texnologiyaların tətbiqinə dair təkliflər;

2.1.3 istehsal olunan məhsulun çeşidinin artırılması və ya idxalı əvəz edən ixracyönümlü yeni məhsulların istehsalına dair təkliflər;

2.1.4 xammal təminatının yaxşılaşdırılmasına dair təkliflər;

2.1.5 aşağıdakı məsələlər mütləq şəkildə əhatə olunmaqla ekoloji problemlərin həlli və ətraf mühitin mühafizəsinə dair təkliflər:

- mövcud istehsalat sahəsinin yerləşdiyi ərazinin uzun müddət ərzində antropogen çirklənməyə məruz qalması səbəbindən çirklənmə ərazilərinin tam reabilitasiya olunması;

- ərazidə olan istehsalat tullantıları və xammal qalıqlarının yerli və beynəlxalq ekoloji norma və standartlara uyğun olaraq zərərsizləşdirilməsi;

- gələcəkdə ərazidə ətraf mühitin mühafizəsinə dair yerli və beynəlxalq norma və standartlara cavab verən, habelə müasir texnologiyaya əsaslanan yeni istehsalat sahəsinin yaradılması.

2.1.6 yeni iş yerlərinin yaradılmasına dair təkliflər (300-dən az olmayaraq);

2.1.7 səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən 180 (bir yüz səksən) gün müddətində təklif olunmuş investisiya həcminin ümumi məbləğinin müəyyən hissəsinin (5 (beş) %-ə qədərinin) pul vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürüləcək məbləğinə və ondan istifadəyə dair təklif.

2.2.  Dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklifin verilməsi (8 000 000 (səkkiz milyon) manat və ya ödəniş gününə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq ABŞ dollarının manatla ekvivalentindən az olmamaq şərti ilə).

 

3. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər

 

3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə təqdim edilir).

3.2. İddiaçının ciddiliyini təsdiq edən, qalib gələcəyi təqdirdə onun tərəfindən müsabiqənin şərt və tələblərinin icra olunacağına təminat verən 1 500 000 (bir milyon beş yüz min) manat məbləğində vəsaitin beh olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik: NABZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülməsini təsdiq edən qəbz və ya həmin məbləğdə zəmanət məktubu (bank qarantiyasının forması satıcı tərəfindən müəyyən edilir). Qalib gəlmiş iddiaçının ödədiyi məbləğ 2.2-ci bənddə göstərilən şərtin yerinə yetirilməsi zamanı nəzərə alınacaq, qalib gəlməyən iddiaçıların ödədiyi məbləğlər isə geri qaytarılacaqdır.

3.3. İddiaçı hüquqi şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- nizamnamənin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;

- iddiaçının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsini təsdiq edən sənədlərin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;

- təsis müqaviləsinin (olduqda) notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;

- müəssisənin fəaliyyətini əks etdirən məlumat;

- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti haqqında məlumat (xarici hüquqi şəxslər üçün);

- təqdim edilən sənədlərin siyahısı.

İddiaçı fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- iddiaçı haqqında məlumat;

- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldursa);

- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti haqqında məlumat (xarici fiziki     şəxslər üçün);

- təqdim edilən sənədlərin siyahısı.

           

Aşağıdakı sənədlər iddiaçılar (hüquqi və fiziki şəxslər) tərəfindən ikinci ayrıca möhürlənmiş zərfdə təqdim edilir:

- İnvestisiya Proqramı;

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklif.

Xarici dildə hazırlanmış sənədlər həmin sənədlərin Azərbaycan dilinə çevrilmiş və iddiaçı tərəfindən təsdiq edilmiş mətnləri ilə birgə təqdim edilməlidirlər. Mətnlər arasında uyğunsuzluq aşkar edildikdə üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.

                                                 

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər

 

4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:

4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokol təsdiq olunduğu tarixdən 30 (otuz) gün müddətində səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsinin imzalanmasını.

4.1.2.  Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən:

-   120 (bir yüz iyirmi) təqvim günü müddətində əmək haqqı və ona bərabər tutulan borclar üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsini (260 439 manat);

-    müqavilədə razılaşdırılacaq müddətdə səhmdar cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə və DSMF-yə olan borclarının ödənilməsini (2 163 864 manat);

-    180 (bir yüz səksən) təqvim günü müddətində təklif etdiyi pul vəsaitinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini;

-    120 (bir yüz iyirmi) təqvim günü müddətində təklif etdiyi investisiya həcminin ümumi məbləğinin İnvestisiya Proqramı ilə müəyyən edilmiş 5 (beş) %-ə qədər olan hissəsinin pul vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürülməsini;

-    öhdəlik götürəcəyi sayda, lakin 300-dən az olmayaraq, yeni iş yerinin yaradılmasını;

-    30 (otuz) təqvim günü müddətində bu layihənin icrası ilə əlaqədar cəlb olunmuş məsləhətçi şirkətinə 17 543 (on yeddi min beş yüz qırx üç) manat məbləğində vəsaitin ödənilməsini;

-    müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin yerinə yetirilməsini, habelə investisiya qoyuluşunun İnvestisiya Proqramında göstərilmiş istiqamət, məbləğ və mərhələlərə uyğun həcmdə həyata keçirilməsini.

4.2. İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planı (Emissiya prospekti) ilə tanış olmaq və investisiya müsabiqəsi haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün 02 aprel 2018-ci il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 802, tel.: 490 24 08 (əlavə 207, 208 və 191).

4.3. İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 02 aprel 2018-ci il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək bu ünvanda aparılacaqdır: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 802.

4.4. Müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binasında 04 aprel 2018arxnş doqquzdördkkiz-ci il, saat 1100-dan başlayaraq həyata keçiriləcəkdir.